آموزش مقدماتی فرمان به سگ

آموزش مقدماتی فرمان به سگ
آموزش مقدماتی فرمان به سگ
آموزش مقدماتی فرمان به سگ

این درس خیلی مهم و درعین حال خیلی ساده و تعلیم آن آسان است. تعلیم نشستن باید در رگ و خون حیوان عجین شود. کلمه بنشین بایستی مانند کلمه سحرآمیزی حیوان را با کمال قدرت درهرحال که هست در جایش بنشاند. فراگیری این درس مخصوصا از جهت حفظ جان حیوان در گذرگاه و معابر و رفت و آمد خودرو ها بسیارمهم و ضروری است. درادامه در مطلب سگ در مورد آموزش مقدماتی فرمان به سگ بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آموزش مقدماتی فرمان به سگ

طریقه تعلیم

ابتدا سگ را در طرف چپ خود قرارمی دهید و زنجیرگردنش را با دست راست میگیرید بطوریکه قبلا هم ذکرشد سگ بایستی در موقع تعلیم تمام دروس در طرف چپ مربی واقع گردد این یک سنت قدیمی است که مربیان اولیه مخصوصا پرورش دهندگان سگ های پلیس توصیه و ترویج نموده اند به این طریق که سگ آژان را همیشه طرف چپ و با دست چپ هدایت می کردند و دست راست را برای استعمال اسلحه آزاد می گذارند و از آن موقع طرف چپ طرفی است که بایستی سگ در آنطرف قرارگیرد.

و ما هم برای اینکه از این سنت پیروی کنیم طرف چپ را برای تعلیم سگ تفویض اجازه تصرف می نمائیم . زنجیرقلاده را طوری نگاهدارید که درمواقع لزوم بتوانید با کشیدن آن حیوان را تنبیه نمائید سپس با دست چپ بطورملایم به گرده(پشت) حیوان اندکی بطرف پایین فشاربیاورید و درهمان لحظه کاملا واضح و آشکار و با صدای باتحكم و بلند بگوئید بنشین و نام حیوان را فوری ذکرکنید و به این شکل حیوان می فهمد که درس را صحیح انجام داده که مورد تشویق قرارگرفته است .

اگرسگ بجای اینکه روی پاهایش بنشیند، خودش را روی زمین پهن کرد نباید دیگر با دست فشاردهید بلکه بایستی با کمک انگشتانتان، پنجه های حیوان را مانند چنگال روی زمین قراردهید و به این طریق نشستن روی پاها را به او بیاموزید. بعد ازاینکه سگ با این درس تاحدی آشنا شد به تدریج تمام وسائل تعلیم این درس ازقبیل کشیدن زنجیر و یا فشار با دست به پشت حیوان متروک می گردد و بعد ازتمرین های مکرر هشیاری و می شود که حیوان بمحض شنیدن کلمه بنشین بدون كمك مربی خود بخود درجایش می نشیند. بایستی از فحش دادن و خشونت و تنبیه کردن در موقع تعلیم کاملا بپرهیزید فقط با حوصله و صبر و نابرداری و نوازش میتوان تعلیم را کاملا صحیح انجام دهید.

آموزش مقدماتی فرمان به سگ

تعلیم دوم: بیا

برای یادگیری آموختن این درس از همان زمان تولگی و شیرخوارگی درسگان قابلیت کافی موجود است و ازهمان زمان که سگ هردفعه به میل خود بطرف شخص می آید باید گفت: بیا. بیا(و نام سگ را برد) و وقتی که نزدیک آمد خیلی زیادتر از معمول و بیشتر از قبل او را باید نوازش نمود. این تاپ :صفت عالی و طبیعی ترین طریق تعلیم این درس و آمدن سگ نزد صاحبش می باشد و خواه از همان زمان شیرخوارگی و تولگی که هنوز موقع تربیت سگ نرسیده است به این ترتیب عمل شود سگ کاملا طبیعی به این کار عادت نموده است و علاوه بر اینکه از زحمات تعلیم این درس در آتیه کاسته می شود اصولا با این طریق اجرای فرمان بیا برای سگان عادت ثانوی و فراموش نشدنی و ذاتی خواهد گردید.

ابتدا سگ را زنجیر و قلاده سگ نموده(مخصوصا در این موقع بایستی از بند بلند ۱۵ تا ۲۰ متری که قبلا شرح آن داده شده است بجای زنجیر استفاده گردد). سپس باید سگ را تا فاصله ای درحدود طول بند مذکور از مربی دور نمود و باید با صدای بلند گفت : بیا مثلا بیا فیدل! و اگر در این موقع حیوان توجهی به فرمان ننمود بایستی اندکی بند قلاده را تکان داد و آهسته بطرف خود کشید. اگر سگ فرمان را خوب اجرا نمود باید فورا او را نوازش کرد و اگر در اجرای فرمان تاخیر نمود بایستی بوسیله بند قلاده او را آهسته بطرف خود هدایت نمود( ولی نباید حیوان را با زور کشید) و درهمین موقع بایست با دست راست او را به آمدن اشاره و ترغیب نمود.

فراموش نشود که در موقع ادای فرمان نام حیوان دردم بعد از کلمه فرمان گفته شود مثلا: بیا فیدل! در موقع تمرین این درس اصلاً نباید مربی بطرف حیوان برود زیرا در این صورت سگ تصور می کند که تمرین تمام شده است و اکثرا نتیجه مطلوب حاصل نمیگردد. موقعی که این درس با کمک بند قلاده انجام شد و شاگرد باهوش تاحدی درس را فراگرفت، دقایقی هم تمرین باید بدون بند قلاده اجرا گردد. چنانچه در این موقع در انجام فرمان تاخیر و یا لجاجتی نمود، بایستی زنجیر پرتاپ را بطرفی پرت نمود و به حالت قهر چند قدمی از او دور شد. مجددا با حوصله زیادتری تمرین را تکرار می کنیم تا اینکه این درس را بخوبی بیاموزد.

تعلیم سوم: بخواب

دراز کشیدن روی زمین و یا خوابیدن عمل تکمیلی درس اول نشستن است. عمل خفتن و یا دراز کشیدن روی زمین که با فرمان بخواب بوسیله حیوان اجرا و انجام میگردد اغلب بسیار پرمنفعت و بی فایده واقع خواهد شد دانستن این هنر در خانه زیاد مورد استعمال نخواهد شد زیرا در منزل همان تعلیم نشستن برای او کافی خواهد بود که با عمل بخواب یا همانجا بمان تکمیل می شود. سگی که اطاعت از این فرمان را بخوبی بیاموزد اغلب اتفاق میافتد که اگر صاحبش او را از این حالت آزاد نکند ساعتها بدون حرکت به حالت دراز کش در جای خود میماند. اغلب اشخاصی که سگهای تربیت شده دارند و این هنررا بخوبی آموخته اند حکایاتی ازاین قبیل برای سگ خود تعریف می کنند و از انجام این هنر سگ خود احساس غرور می نمایند.

Image result for Introductory dog training

ابتدا زنجیر قلاده را زیر پای خود قراردهید بطوریکه بتوانید درموقع لزوم زنجیر را بالا و پایین بکشید سپس با یک دست زنجیر را آهسته بکشید و با کف دست دیگر حیوان را بطرف زمین (حالت خوابیدن) خم و هدایت نمائید و در این موقع کاملا واضح با آهنگی محکم بگوئید: “بخواب فیدل بخواب” وقتی حیوان خوابید او را بهمین حالت نوازش کنید و اگر حیوان سرکشی می کند بایستی او را قدری آهسته بطرف زمین فشار دهید و پنجه های جلویش را بطرف خود دراز کنید و به همین قرار بایستی این تمرین را مکرر اجرا نمائید. اما عمل و فرمان “سر جایت بمان” و یا “همانجا بمان” همان عمل تکمیلی بخواب است.

در این درس اگر حراست و استحفاظ شیئی را که بوی صاحبش را بدهد به او انتقال کنید، تعلیم را بهتر و زودتر فرا می گیرد زیرا ذوق و حس تملک و شادمانی که از این کار به او دست میدهد و جزء غرایز ذاتی این حیوان میباشد، تحریک گشته و به انجام این تمرین بنحو بهتری ترغیب می شود. مثلا هنگامی که برای خرید به فروشگاهی می روید و یا به بانک و چپرخانه و امثال آن بازآیی می کنید و در این محل می توانید سگ خود را به داخل محوطه مزبور ببرید و او بایستی بیرون در منتظر بماند ابتدا یک دستکش کهنه و یا نظائر آنرا در مقابل حیوان قرار دهید و آهسته آهسته عقب عقب از او دور شوید و در همین حالت فرمان بخواب یا ازجایت تکان نخور و یا همانجا بمان را تکرارکنید.

البته این تمرین را ابتدا با زنجیر قلاده و یا بند و قلاده اجرا نمائید اگرحیوان خواست همراه بیاید با گفتن کلمه “اه” و یا “نه” زنجیر قلاده را پرتاب کرده و او را متوجه عمل غیر مجازش نمائید. دراین تمرین اساساً نباید او را ازفاصله دور صدا کرد بلکه بایستی همیشه از هر کجا هستید نزد او برگشت نموده و او را همراه ببرید. سگ نبایستی به هیچ وجه جرات کند از مقابل شیئی که حراست آن به او مبذول است دورشود. تمرین این درس که بسیار مهم و کلیدی است بایستی مرتب و در ابتدا با زنجیر و قلاده و فواصل کم انجام دهید تا اینکه به تدریج بتوانید با فواصل زیادتر و بدون زنجیر و بند قلاده و مدت بیشترتمرین نمائید. فراموش نکنید بعد از انجام هرتمرین آن را نوازش کنید و بعد کلمه فرمان “نام حیوان” را ذکرنمائید.

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

۰ دیدگاه در “آموزش مقدماتی فرمان به سگ”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.